SV  |  ENG 

SaaS Licensavtal

Detta licensavtal är mellan NaviPro AB och personen som prenumererar på mjukvaruprodukten.

Detta avtal ger användaren rätt att komma åt och använda NaviPros mjukvaruprodukt som prenumereras från NaviPro. NaviPro debiterar enligt abonnemangsplanen för mjukvaruprodukten. NaviPro är beredd att ge en användare rätten att få tillgång till och använda mjukvaruprodukten endast om användaren accepterar alla villkoren i detta avtal och betalar eller har betalat NaviPro det fullständiga prenumerationspriset för användning av den licens som användaren har tecknat.

Dessa SaaS, Software as a Service, licensvillkor (“SaaS villkor”) utgör grunden för licensavtalet (”Licensavtal”) som reglerar mjukvara som en serviceprodukt (nedan kallad ”mjukvaruprodukt”, levererad av NaviPro.

Det övergripande licensavtalet består av;
 • SaaS licensvillkor
 • Microsofts kundavtal för Microsofts onlinetjänster (om tillämpligt, dvs. om du är registrerad för Microsofts onlinetjänster)
 • Beställningsformuläret
 • Andra villkor som avtalats mellan Partner och dig (om tillämpligt)

Var vänlig läs igenom dessa licensvillkor noggrant innan du fortsätter registreringen.

Genom att klicka på knappen ”Jag accepterar” eller på annat sätt accepterar dessa villkor, godkänner du att följa och vara bunden av dessa villkor. Genom att installera, ha installerat eller använda mjukvaruprodukten och tjänsten accepterar du dessa villkor. Om du inte accepterar dem ska du inte installera eller använda programvaran. Om du följer dessa villkor har du rättigheterna nedan.

Om en individ ingår detta avtal på uppdrag av ett företag eller annan juridisk enhet, föreställer den personen att han eller hon har behörighet att binda den enheten till detta avtal.

1. OMFATTNING

NaviPro innehar och kontrollerar vissa mjukvaruprodukter som benämns ”Mjukvaruprodukt”. Mjukvaruprodukten innehåller äganderätt till vissa värdefulla handelsnamn, varumärken och datorprogram. Metoderna, idéerna, kunskapen och förfarandet för NaviPro är en betydande och viktig del av NaviPro och verksamheten. I enlighet med vissa avtal med Microsoft har NaviPro erhållit rätten att sälja vissa mjukvaruprodukter via Microsoft Cloud Solution Provider (”CSP”) på prenumerationsbasis enligt Software as a Service-modellen (”SaaS”). Andra mjukvaruprodukter kan också säljas som SaaS men inte via Microsoft CSP. Dessa villkor gäller för alla mjukvaruprodukter som utvecklats av NaviPro och säljs som SaaS.

2. DEFINITIONER

Villkor som definieras i detta avsnitt (2), och i parantes på annat håll, ska i hela detta avtal ha de betydelser som beskrivs nedan. Definierade termer kan användas i singular eller plural. Orden nedan definieras följande:

 • ”Avtal” betyder dessa SaaS-villkor, inklusive alla tillägg som gjorts därtill (befintliga via underteckningsdatum eller senare skapade), som utgör en integrerad del av kundavtalet.
 • ”Kontrakt” betyder fakturan eller den slutliga orderbekräftelsen som bekräftar slutförandet av ditt beställningsformulär och definierar prenumerationens löptid.
 • ”Kund” avser dig, en kund till NaviPro som har ingått detta avtal för att använda mjukvaruprodukten för eget bruk.
 • ”Kund data” betyder data, inklusive alla text-, ljud-, video- eller bildfiler och programvara som tillhandahålls NaviPro och/eller Microsoft av dig eller för din räkning när du använder mjukvaruprodukten.
 • ”Beställningsformulär” betyder det formulär som tillhandahålls av NaviPro på vilket du placerar och beställer mjukvaruprodukten av NaviPro. Beställningar är inte bindande förrän de accepteras av NaviPro.
 • ”Licensierad Partner” betyder en specifik Microsoft-partner som tillhandahåller Microsofts mjukvaruprodukter.
 • ”Mjukvaruprodukt” och ”Software as a Service” betyder en eller flera av NaviPros lösningar som tillhandahålls enligt detta avtal som en tjänst (SaaS).
 • ”Prenumeration” betyder rätten att använda mjukvaruprodukten som en tjänst under en löptid för en eller flera enheter.
 • ”Löptid” betyder längden på prenumerationen (t.ex. 30 dagar eller 12 månader).
 • ”Enheter” betyder ett värde för en viss prenumerationslicens (t.ex. licensierade användarsäten, enheter).
 • ”Du” betyder den juridiska personen som har ingått detta avtal.

3. ANVÄNDARRÄTTIGHETER OCH BEGRÄNSNINGAR

När NaviPro accepterar ditt beställningsformulär och under den löptid som definieras i ditt kontrakt har du den icke-exklusiva, icke tilldelningsbara, royaltyfria, worldwide-begränsade rätten att använda tjänsterna enbart för din interna affärsverksamhet och ämne till villkoren i detta avtal och beställningsformuläret. Du kan tillåta dina användare att använda tjänsterna för detta ändamål och du är ansvarig för dina användares efterlevnad.

Mjukvaruprodukten säljs till dig som en tjänst på tidsbasis. Dessa villkor ger dig bara några rättigheter att använda mjukvaruprodukten för dess avsedda ändamål. Om inte tillämplig lag ger dig fler rättigheter trots denna begränsning, kan du använda programvaran endast enligt uttrycklig tillåtelse i avtalet. På så sätt måste du följa alla tekniska begränsningar i programvaran som bara tillåter dig att använda den på vissa sätt. Avtalet ger dig inga rättigheter att kopiera, ändra eller distribuera mjukvaruprodukten.

Äganderätt och restriktioner

Du behåller all äganderätt och immateriella rättigheter i och till din data. NaviPro behåller all äganderätt och immateriella rättigheter till mjukvaruprodukten och tjänsterna.

Om mjukvaruprodukten är ett tillägg för Microsoft Dynamics 365, måste du köpa Microsoft Dynamics 365 från en licensierad partner för Microsoft Dynamics 365-delen av lösningen.

Om mjukvaruprodukten skall vara en add-on till en egenägd licens, måste den licensen ha ett aktivt uppgraderingsavtal.

4. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Alla nuvarande immateriella rättigheter inklusive upphovsrätt och industriella rättigheter i mjukvaruvaruprodukten och/eller medföljande material är NaviPro och/eller dess leverantörer ensamma. Detta avtal innebär inte på något sätt att överföra sådana rättigheter till dig på något sätt.

Du ska meddela NaviPro så snart som möjligt efter att du blivit medveten om: (i) någon faktisk, hotad eller misstänkt överträdelse av immateriell egendom (inklusive kunskap) med avseende på mjukvaruprodukten, något relaterat material eller förtroendebrott avser något av de föregående; (ii) några fordringar som anförts mot dig påstår att dess användning av mjukvaruprodukten, alla relaterade material, immateriell egendom eller andra rättigheter som tillhör eller påstås tillhöra den som har gjort gällande.

5. SUPPORT

För mjukvaruprodukten Anyware Retail tillhandahåller NaviPro webb- / e-post- eller telefonbaserad support och är din kontaktpunkt och referens när det gäller frågor, klagomål och teknisk support. Support är tillgängligt via URL: https://www.navipro.se/support-sv/

Omfattning

NaviPro kommer att tillhandahålla supporttjänster inklusive, men inte begränsat till: kontoinställning; anmälan, konton och fakturering; "hur" artiklar och vanliga frågor; service- och mjukvaruuppdateringar; programvarukonfiguration; prestandaproblem inom NaviPros kontrollintervall; klientanslutning och klientskrivbord; och problem med tillgänglighet av tjänster inom NaviPros kontrollintervall.

Öppettider

NaviPros support arbetar mellan kontorstid på 8:00 till 17:00 GMT, måndag-fredag, exklusive helgdagar i Sverige.

Kostnader för ytterligare support och tjänster

Kunden kan begära och NaviPro kan erbjuda ytterligare support och/eller tjänster genom ett separat avtal. NaviPro kommer i dessa fall att uppskatta det arbete som krävs, dess kostnader, avgifter och tidsplan och svara med ett förslag till kunden om NaviPro anser det.

6. UNDERHÅLLSTID OCH SLA

Beroende på den specifika mjukvaruprodukten och tjänsten som tillhandahålls enligt detta avtal, kan NaviPro tillhandahålla tjänsten och/eller hosta kunddata i molnberäkningsplattform Microsoft Azure. Det anges uttryckligen att NaviPro inte är ansvarig för driftsstopp eller andra avbrott i tjänsten avseende Microsoft Azure och/eller andra störningar som på annat sätt ligger utanför NaviPros rimliga kontroll.

Microsoft kan göra vissa åtaganden på servicenivå, det vill säga drifttidsgarantier och kredittidspolicyer i Microsofts SLA för enskilda Azure-tjänster, som kan nås under URL: https://azure.microsoft.com/en-us/support/legal/sla/

7. KUNDDATA

Användning av kundinformation

Kunddata kommer endast att användas för att tillhandahålla mjukvaruprodukten och tjänsterna inklusive syften som är kompatibla med att tillhandahålla dessa tjänster. NaviPro kommer inte att använda kundinformationen eller hämta information från kunddata för reklam eller liknande kommersiella syften. Du behåller all rätt, titel och intresse för kunddata. NaviPro förvärvar inga rättigheter i kunddata, utom de rättigheter som krävs av NaviPro för att tillhandahålla mjukvaruprodukten och tjänsterna.

Offentliggörande av kundinformation

NaviPro kommer inte att avslöja kunddata utanför NaviPro utöver (1) det som kunden själv önskar, (2) enligt beskrivningen i dessa SaaS-villkor, eller (3) enligt lagkrav.

Kundansvar

Du har ensamt ansvar för noggrannhet, kvalitet, integritet, laglighet, tillförlitlighet, lämplighet och äganderätt till alla din data. Du samtycker till att tillhandahålla eventuella meddelanden och erhålla samtycke som är relaterat till din användning och NaviPros tillhandahållande av mjukvaruprodukten och tjänsterna, inklusive de som är relaterade till insamling, användning, behandling, överföring och utlämnande av personliga data.

Du samtycker till att meddela de enskilda användarna av mjukvaruprodukten att deras data kan behandlas i syfte att avslöja dem till brottsbekämpande myndigheter eller andra myndigheter, och samtycker till att få användarens samtycke för detsamma.

Lagring av kunddata

Under hela din abonnemangsperiod har du möjlighet att komma åt och extrahera kunddata. Med undantag för kostnadsfria testperioder, så behåller NaviPro kunddata på ett begränsat funktionskonto i 90 dagar efter det att din prenumeration har upphört att gälla, så att du kan extrahera uppgifterna. Efter att 90-dagars lagringsperioden är slut kommer NaviPro och/eller Microsoft att ta bort kundinformationen.

8. BEGRÄNSAD GARANTI OCH ANSVAR – ANSVARSFRISKRIVNING

NaviPro bekräftar och garanterar att det är NaviPro som äger och/eller kontrollerar alla immateriella rättigheter och andra rättigheter till mjukvaruprodukten som är nödvändig för att utföra och administrera detta avtal.

Begränsad garanti

Mjukvaruprodukten tillhandahålls "som den är" med alla fel och, till fullo tillåtna enligt lagen, ger NaviPro inga andra garantier eller framställningar än beskrivits ovan och accepterar inga andra villkor i relation till mjukvaruprodukten. NaviPro ger ingen ytterligare representation, garanti eller åtagande beträffande effektivitet, prestanda, kvalitet, försäljningsbarhet, hållbarhet eller lämplighet för något syfte av mjukvaruprodukten eller något relaterat material eller dokumentation eller tjänster eller att programvaruprodukten eller något relaterat material eller dokumentation eller tjänster som tillhandahålls av NaviPro är fria från fel.

Begränsat ansvar

I den maximala utsträckning som tillåts enligt lag är NaviPro (och/eller dess leverantörer) inte på något sätt ansvarig mot dig på grund av någon föreställning eller brott mot något underförstådd villkor, garanti eller annan villkor eller någon skyldighet enligt någon lag eller statyer, eller under någon uttrycklig term i detta avtal, för alla direkta eller indirekta förluster, skador, kostnader, utgifter eller annat krav på kompensation överhuvudtaget (inklusive utan begränsning, följdskador, särskilda eller tillfälliga skador, skador för förlorade vinster eller intäkter, affärsavbrott eller förlust av affärsinformation), oavsett om detta är orsakat av vårdslöshet från NaviPro, dess anställda eller ombud eller på annat sätt, som uppstår till följd av eller i samband med detta avtal, även om det informeras om möjligheten till sådana skador eller om en sådan möjlighet var rimligt förutsebar.

9. FÖRNYELSE AV PRENUMERATION, LÖPTID OCH AVSLUTNING

Din prenumeration kommer att börja på det datum som anges i ditt kontrakt när ditt beställningsformulär har godkänts av NaviPro. Prenumerationens varaktighet är under en begränsad period. Prenumerationens löptid förnyas automatiskt om den inte sägs upp. Under den perioden kan NaviPro fakturera dig i regelbundna steg genom att skicka en faktura till en enskild individ eller e-postadress som du har angett. NaviPro kan ta ut prenumerationsavgiften på ett kreditkort som du har angett. Dessa SaaS licensvillkor gäller för dig under löptiden.

Avtalets löptid förnyas automatiskt om NaviPro, före dagen för din nästa faktura, mottar antingen direkt från dig ditt skriftliga meddelande om att du inte vill förnya. Annars går du med på att betala förnyelseskostnader. Avinstallering av appen avslutar inte prenumerationen. Prenumerationsavgiften betalas i slutet av varje faktureringsperiod och kan betalas med alla metoder som erbjuds av den abonnemangspartnern som NaviPro väljer att arbeta med. Prenumerationsavgiften baseras på det maximala antalet användare under faktueringsperioden. Avgiften kan komma att ändras. Information om avgiften och kontaktinformation för hur du justerar antalet användare och avslutar tjänsten finns på: https://www.navipro.se/losningar/anywareretail/sv

För närvarande kommer prenumerationer som avbryts inte att debiteras en tidig uppsägningsavgift. Vid ett framtida datum kan det emellertid uppkomma avgifter för tidig uppsägning för nya prenumerationer som avbryts innan de löper ut, enligt Microsofts och/eller NaviPros bedömning.

Förutom alla andra rättigheter och rättsmedel, har NaviPro rätt att säga upp detta avtal omedelbart med skriftligt meddelande om:

 • du begår brott mot detta avtal och om överträdelsen kan åtgärdas, misslyckas med att åtgärda det inom 30 dagar efter det att du har fått ett skriftligt meddelande med fullständiga uppgifter om brottet och kräver att det åtgärdas, eller;
 • du blir direkt eller indirekt involverad i design, utveckling, tillverkning och/eller distribution av produkter som konkurrerar direkt med mjukvaruprodukten.

Skyldigheter som överlever uppsägning

Trots att giltighetstidens upphörande eller upphörande av detta avtal och utövande av rättigheter av dig enligt ett separat avtal nedan, ska följande rättigheter och skyldigheter överleva all sådan uppsägning eller utövande av rättigheter som är nödvändiga för att tillåta fullständig fullgörande eller ansvarsfrihet:

 • NaviPro’s rätt att ta emot eller återkräva, och din skyldighet att betala eventuella avgifter eller andra belopp som ska betalas som är förknippade med eller upplupna vid tidpunkten för uppsägning eller utövande av sådana rättigheter.
 • Eventuella rättigheter eller rättsmedel från NaviPro enligt detta avtal, med avseende på någon anledning till talan eller fordran från någon av parterna, oavsett om de har förvärvats vid uppsägningstillfället eller som uppstår till följd av den andra partens överträdelse eller underlåtenhet att fullgöra någon skyldighet enligt detta avtal.
 • Utöver de rättigheter och skyldigheter som överlever, såsom uttryckligen föreskrivs i detta avtal, ska de artiklar och scheman som i sin natur ska överleva, överleva och fortsätta efter varje uppsägning eller upphörande enligt nedan.

10. ÖVRIGT

Detta avtal är personligt för dig, du har inte rätt att tilldela, inteckna, debitera eller på annat sätt överföra eller dellicensera några rättigheter enligt detta avtal, med undantag för skriftligt godkännande.

Om någon bestämmelse härför fastställs av en domstol med behörig jurisdiktion som olaglig eller inte verkställbar, ska den automatiskt anses uppfylla minimikraven i lagen och, tillsammans med alla andra bestämmelser härom, ska därefter ges full kraft och verkan.

När det är möjligt ska varje bestämmelse i detta avtal tolkas på ett sådant sätt att den är effektiv och giltig enligt tillämplig lag, men om någon bestämmelse i detta avtal ska vara förbjuden av eller ogiltig enligt tillämplig lag, ska sådan bestämmelse vara ineffektiv endast för omfattningen av sådant förbud eller ogiltighet och ska inte upphäva resten av sådan bestämmelse eller de återstående bestämmelserna i detta avtal som ska fortsätta med full kraft och verkan.

Gällande lag – Jurisdiktion

 • Lagar och jurisdiktion i det land där du förvärvade programvaruprodukten och tjänsterna ska gälla.
 • Trots vad som anförts ovan förbehåller sig NaviPro rätten att söka och erhålla föreläggande, oavsett om det är i form av en tillfällig begränsning, preliminärt förbud, förbud för att verkställa en skiljedom eller annan beställning av liknande import, inklusive att erhålla full betalning av alla avgifter och kostnader enligt detta avtal från alla domstolar med behörig jurisdiktion.

11. KONTAKTINFORMATION

Om du har några frågor gällande licensavtalet, var vänlig besök: www.navipro.se, eller kontakta oss via: info@navipro.se